Recognised European Valuer (REV) sertifikācija

Atzīta Eiropas vērtētāja (REV) statuss apliecina vērtētāja profesionālās kvalifikācijas un pieredzes atbilstību Eiropas Vērtētāju apvienību asociāciju (TEGoVA) REV sertifikācijas programmas noteikumiem.

Atzīta Eiropas vērtētāja (REV) sertifikātu, pamatojoties uz 2010. gada 27. novembrī starp Latvijas Īpašumu vērtētāju asociāciju (LĪVA) un Eiropas Vērtētāju apvienību asociāciju (TEGoVA) noslēgto līgumu, izsniedz Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija (turpmāk — asociācija) pēc Atzītu Eiropas vērtētāju (REV)sertifikācijas komisijas (turpmāk - sertifikācijas komisijas) lēmuma.

Personai ir tiesības pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ja tā atbilst šādām prasībām:

 • persona ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas biedrs;
 • personai ir labas zināšanas un profesionālā pieredze vērtēšanas teorijā un praksē, tostarp Eiropas vērtēšanas standartu (EVS), citu TEGoVA atzītu un Latvijas standarta statusā reģistrētu Īpašuma vērtēšanas standartu (LVS 401) pielietošanā;
 • personai ir vismaz piecu (5) gadu darba pieredze nekustamā īpašuma vērtēšanā sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja statusā, un tā pēdējo 2 gadu laikā ir veikusi un spēj uzrādīt vismaz 20 nekustamā īpašuma vērtējumus, kas atbilst Eiropas vērtēšanas standartu (EVS), citu TEGoVA atzītu un Latvijas standarta statusā reģistrētu Īpašuma vērtēšanas standartu (LVS 401) prasībām.
 • persona pēdējo 2 gadu laikā ik gadu ir paaugstinājusi profesionālo kvalifikāciju vismaz 20 stundu apmērā LĪVA atzītos vai pārraudzītos mācību kursos vai programmās.
 • persona savā darbībā ievēro vērtētāja profesionālās ētikas kodeksu.

Persona, kas vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk — pretendents), iesniedz sertifikācijas komisijā šādus dokumentus (latviešu valodā ar tulkojumiem angļu valodā):

1. pieteikumu (pieteikuma formu skat. Pielikumā Nr.1);

2. derīga nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikāta kopiju (uzrādot oriģinālu);

3. profesionālās darbības aprakstu (curriculum vitae);

4. vismaz 20 pēdējo divu gadu laikā veikto nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu (turpmāk – vērtēšanas darbs) sarakstu;

5. pierādījumus par to, ka pēdējo 2 gadu laikā ik gadu ir paaugstināta profesionālā kvalifikācija vismaz 20 stundu apmērā LĪVA atzītos vai pārraudzītos mācību kursos vai programmās;

6. personas apliecinājumu, ka tā savā darbībā ievēro LĪVA ētikas kodeksu un vērtēšanas standartus, kā arī valsts likumdošanas un citu saistošo noteikumu, kas regulē nekustamā īpašuma vērtēšanu, prasības;

7. apliecinājumu par sertifikācijas komisijas darba apmaksu.

Pēc kandidāta iesnieguma kopā ar nepieciešamajiem pierādījumiem saņemšanas un pieteikuma maksas saņemšanas, kā arī nepieciešamo eksāmenu nokārtošanas, LĪVA saskaņā ar līguma ar TEGoVA nosacījumiem, vai nu:

a) ja kandidāts atbilst visām noteiktajām prasībām - piešķir vērtētājam Atzīta Eiropas vērtētāja statusu

b) pieprasa papildus pierādījumus;

c) noraida pieteikumu.

Atzīšana tiek veikta TEGoVA vārdā un atbilstoši atzīšanas programmas noteikumiem.

Vērtētājam, kuram ir piešķirts Atzīta Eiropas vērtētāja statuss, ir tiesības izmantot šo nosaukumu un lietot saīsinājumu REV pēc sava vārda.

Atzīšana tiek veikta uz 5 gadu periodu, pēc kura vērtētājam ir jāatjauno šis statuss. Ja atzīšana netiek atjaunota, vērtētājs nekavējoties zaudē Atzīta Eiropas vērtētāja statusu un tiesības lietot saīsinājumu REV .

Katrus 5 gadus vērtētājam, kurš ir atzīts saskaņā ar TEGoVA REV programmu, ir jāatjauno šis statuss, iesniedzot LĪVA:

a) Rakstveida pierādījumus par ikgadēju profesionālās kvalifikācijas celšanu 20 stundu apmērā visā iepriekšējā 5 gadu periodā;

b) Divu nesen veiktu vērtēšanas atskaišu paraugus, kas var būt koriģēts konfidencialitātes saglabāšanas nolūkos,

c) Citus dokumentus, kas apliecinātu profesionālo kompetenci, kas atbilstu TEGoVA REV programmas prasībām;

Praktizējošam vērtētājam, kuram ir izsniegts Atzīta Eiropas vērtētāja sertifikāts ir tiesības bez papildus maksas atskaitēs un citos oficiālos dokumentos zem sava paraksta izmantot TEGoVA apstiprinātu zīmogu.

Vērtēšanas firma var bez maksas lietot nosaukumu Atzīti Eiropas vērtētāji “Recognised European Valuers”, ja:

1) vismaz puse uzņēmuma vadītāju, dalībnieku vai kvalificētu vērtētāju ir ieguvuši Atzīta Eiropas vērtētāja statusu un oficiālos dokumentos pēc sava vārda lieto saīsinājumu REV

2) uzņēmums kopumā ievēro prakses kodeksu, kas atbilst REV programmas noteikto ētikas standartu prasībām

Nosaukums Atzīti Eiropas vērtētāji “Recognised European Valuers” ir lietojams kopā ar firmas nosaukumu un ir vienīgā atļautā šī nosaukuma izmantošanas forma.

Firma iegūst tiesības lietot REV logo veidlapās un atļaut izmantot saviem darbiniekiem un partneriem zem sava paraksta izmantot TEGoVA apstiprinātu zīmogu.

Maksa par REV sertifikāta saņemšanu un uzturēšanu:

 • Pieteikšanās un dokumentu izskatīšanas maksa 600 EUR + PVN

 • Ikgadējais maksājums 5 gadu periodā 125 EUR + PVN

 

Lejupielādējamie dokumenti un saites

 1. REV sertifikācijas nolikums un pieteikuma forma
 2. REV sertifikācijas noteikumi (EN)
 3. REV reģistrs
 4. Jautājumi zināšanu pārbaudes eksāmenam Eiropas vērtēšanas standartu (EVS) pielietošanā
 5. EVS 2016 prezentācija
 6. EVS 2016 angļu versija
 7. EVS 6 un EVLV11 angļu versija
 8. EVS 2016 tulkojums latviešu valodā

 

REV sertificēto vērtētāju saraksts

 Nr.p.k.  Vārds, Uzvārds Sertifikāta reģistrācijas Nr. Izdots
 1.  Laukalējs Māris  REV-LV/LIVA/2016/1  01.06.2011
 2.  sertifikāts anulēts    
 3.  Strautmanis Pēteris  REV-LV/LIVA/2016/3  01.06.2011
 4.  Kiziks Gunārs  REV-LV/LIVA/2016/4  01.06.2011
 5.  Strautiņš Ivars  REV-LV/LIVA/2016/5  01.06.2011
 6.  Štāle Diāna  REV-LV/LIVA/2016/6  01.06.2011
 7.  Šīns Edgars  REV-LV/LIVA/2016/7  01.06.2011
 8.  beidzies derīguma termiņš    
 9.  beidzies derīguma termiņš    
 10.  Dzedulis Kaspars  REV-LV/LIVA/2016/10  01.06.2011
 11.  Dommers Raimonds  REV-LV/LIVA/2016/11  01.06.2011
 12.  Žemaitis-Dzicevičs Eduards  REV-LV/LIVA/2016/12  01.06.2011
 13.  Zeilis Arnis  REV-LV/LIVA/2016/13  01.06.2011
 14.  beidzies derīguma termiņš    
 15.  Žuromskis Vilis  REV-LV/LIVA/2016/15  01.06.2011
 16.  Tarvids Marks  REV-LV/LIVA/2016/16  01.12.2011
 17.  Markov Vadim  REV-LV/LIVA/2016/17  01.12.2011
 18.  Žuromskis Arturs  REV-LV/LIVA/2019/1  01.12.2014
 19.  Reinsons Gustavs Norberts   REV-LV/LIVA/2027/1  01.06.2022
 20.  Pilucka Inga  REV-LV/LIVA/2027/2  01.06.2022