LĪVA iesniegusi savus iebildumus par jaunajām kadastrālajām vērtībām

Atpakaļ

Biedrība Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācija (turpmāk – LĪVA) ir izskatījusi un apspriedusi VZD mājas lapā (https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/sabiedribas-lidzdaliba/tiesibu-aktu-projekti/kvb2225/) publiskai apspriešanai ievietoto Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam" un uzskata, ka šāda noteikumu projekta tālāka virzīšana nav pieļaujama.

Šis LĪVA viedoklis balstās uz sekojošiem apsvērumiem:

  1. Izstrādātais noteikumu projekts pēc būtības ir pretrunā 03.10.2012. Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcijai, apstiprinātai ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.462, kas paredzēja:
    • pāreju uz vienotu nekustamā īpašuma novērtēšanu (pretstatā šībrīža situācijai, kad kadastrālā vērtēšana apbūves nekustamajiem īpašumiem tiek veikta atsevišķi zemei un atsevišķi būvei);
    • nodrošināt pilnvērtīgu nekustamā īpašuma tirgus darījumu informāciju (t.sk. noma) un izmantot katrai īpašumu grupai piemērotāko vērtēšanas metodi;
    • noteikt kadastrālo vērtību atbilstību zemākajam tirgus līmenim – kadastrālās vērtības jānosaka 85 % apmērā no vidējā tirgus līmeņa.
  2. Noteikumu projekta izstrādē izmantotā metodika neatbilst standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātā valsts standarta „Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 prasībām.
  3. Izstrādātais noteikumu projekts tikai mehāniski izpilda jau spēkā esošo Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" prasības un novedīs pie mākslīgi paaugstinātām nekustamo īpašumu kadastrālajām vērtībām.

LĪVA, apzinoties jauno kadastrālo vērtību iespējamo ietekmi uz valsts tautsaimniecību un it īpaši nekustamā īpašuma nozari, kā arī cenšoties novērst tālākas nenoteiktības veicināšanu nekustamā īpašuma nodokļu politikas jautājumos, uzskata par savu profesionālo pienākumu atkārtoti pieprasīt apturēt konkrētā dokumenta projekta tālāku virzību, un ar to saistīto normatīvo regulējumu un to pamatojumu nekavējošu izskatīšanu pēc būtības.